Gebruikersvoorwaarden MijnWUB en de MijnWUB App

Gebruikersvoorwaarden MijnWUB en de MijnWUB App

Versie 2.2 ingangsdatum 5 augustus 2022

MijnWUB is de online omgeving waarin u met ons kunt communiceren over uw hypothecaire lening bij WestlandUtrecht Bank. Voor het gebruik van MijnWUB heeft u toegang tot internet, een emailadres en een mobiele telefoon met een Nederlands nummer nodig.

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. MijnWUB: de elektronische dienstverlening door WestlandUtrecht Bank beschikbaar gesteld aan u via https://wub.mijnhypotheekonline.nl of via de MijnWUB App;
  2. MijnWUB App: de door WestlandUtrecht ontwikkelde software applicatie, die u kunt downloaden en gebruiken op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Deze applicatie biedt u toegang tot de functionaliteiten van MijnWUB. Voor het gebruik van de MijnWUB App heeft u een Account nodig.
  3. Account: uw online omgeving binnen MijnWUB voor het inzien en beheren van uw lening(en) bij WestlandUtrecht Bank. Er is per lening één Account beschikbaar voor elke schuldenaar. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te delen met anderen dan uw medeschuldenaren;
  4. Toegangscode: de code die u per brief wordt verstrekt;
  5. E-mailadres: het e-mailadres dat u opgeeft bij het aanmaken van uw Account. Aan ieder Account kan maximaal één e-mailadres gekoppeld zijn, wat tevens dient als Gebruikersnaam. Wij sturen e-mail berichten naar het laatst bekende door u opgegeven e-mailadres;
  6. Gebruikersnaam: uw e-mailadres;
  7. Gebruikersvoorwaarden: deze overeenkomst over het gebruik van MijnWUB en de MijnWUB App tussen u en WestlandUtrecht Bank;
  8. SMS code: om in te kunnen loggen in MijnWUB is extra verificatie nodig. Deze extra verificatie vindt plaats via een SMS inlogcode op uw mobiele telefoon;
  9. Wachtwoord: een door u zelf te bedenken, persoonlijk wachtwoord;
  10. WestlandUtrecht Bank: ING Bank N.V. handelend onder de naam WestlandUtrecht Bank;

Over de gebruikersvoorwaarden

De gebruikersvoorwaarden vormen een aanvulling op de al tussen u en ons bestaande overeenkomsten en maken daar een onlosmakelijk deel van uit. De bepalingen uit die overeenkomsten hebben voorrang op de gebruikersvoorwaarden. Door uw Account aan te maken gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

De gebruikersvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2022 en vervangen alle eerdere versies van de gebruikersvoorwaarden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst voor het gebruik van MijnWUB en de MijnWUB App geldt totdat die door u of door ons wordt beëindigd.

Waarvoor gebruikt u MijnWUB?

Met MijnWUB en de MijnWUB App heeft u online toegang tot uw persoonlijke leninggegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren. U kunt onder andere:

Hoe maakt u een MijnWUB account aan?

Een account kunt u aanmaken door het gebruik van iDIN of een toegangscode. Een toegangscode ontvangt u per brief. U gaat voor het aanmaken van een account naar de website. Bij het aanmaken van uw account vragen wij u om uw e-mailadres en het nummer van uw mobiele telefoon. Verder stellen wij u een vraag die wij alleen voor verificatiedoeleinden gebruiken. Uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gebruikt u vervolgens om in te loggen op MijnWUB. We voegen uw e-mailadres en telefoonnummer toe aan de bij ons bekende contactgegevens.

Hoe krijg ik via de MijnWUB App toegang tot mijn MijnWUB account?

U krijgt via de MijnWUB App toegang tot uw MijnWUB account door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw bestaande MijnWUB account. U kunt daarna in de app een pincode instellen en – afhankelijk van het type mobiele telefoon dat u gebruikt – vingerafdruk of face-ID.

Hoe kunt u uw Wachtwoord wijzigen?

Bij het aanmaken van uw MijnWUB account moet u een Wachtwoord opgeven. Als u op een later moment uw Wachtwoord wilt wijzigen, sturen wij u na verificatie van uw e-mailadres een code toe per SMS of een link toe per e-mail om uw wachtwoord opnieuw in te kunnen stellen

Hoe kunt u wijzigingen indienen via MijnWUB?

MijnWUB biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te voeren. Voor het indienen van wijzigingen wordt uitgegaan van tijdszone Central European Time (CET).

Als u een wijziging hebt bevestigd in MijnWUB of de MijnWUB App wordt deze door ons in behandeling genomen. Er kan vertraging in de verwerking ontstaan, waardoor mutaties op een later moment pas zichtbaar zijn in MijnWUB.

U ontvangt na het doorvoeren van wijzigingen altijd een schriftelijke bevestiging. U dient deze schriftelijke bevestiging (met alle schuldenaren) te controleren. Als deze niet juist is, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Wilt u gegevens wijzigen, die (nog) niet beschikbaar zijn in MijnWUB of de MijnWUB App, dan kunt u contact met ons opnemen.

Let op als u niet de enige schuldenaar bent!

Bij een lening kan er sprake zijn van meerdere schuldenaren. Dat betekent dat als u via MijnWUB of de MijnWUB App een wijziging doorgeeft, u dat ook doet namens de andere schuldenaren. Zij moeten het daar uiteraard wel mee eens zijn voordat u de wijziging doorgeeft. Dit wordt ter bevestiging in het scherm gevraagd.

Juistheid van gegevens

Uitkomsten van berekeningen via MijnWUB of de MijnWUB App kunnen door allerlei factoren worden beïnvloed en zijn dus niet meer dan een indicatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Downloaden van documenten

In MijnWUB en de MijnWUB App kunt u onder de tab ‘Documenten’ belangrijke documenten zoals uw jaaropgave downloaden.

Kosten

WestlandUtrecht Bank rekent u geen kosten voor het gebruik van MijnWUB en de MijnWUB App. Wel betaalt u uw gebruikelijke datakosten van uw internetprovider. Voor het doorvoeren van wijzigingen op uw lening gelden de door WestlandUtrecht Bank vastgestelde tarieven. Deze zijn gelijk aan de tarieven voor wijzigingen die u niet via MijnWUB of de MijnWUB App indient.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

WestlandUtrecht Bank hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. WestlandUtrecht Bank is een handelsnaam van ING Bank N.V. Daarom is het privacy statement van ING van toepassing. Hierin leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Veilig bankieren is ook uw verantwoordelijkheid!

Houdt u bij het gebruik van MijnWUB en de MijnWUB App voor uw eigen veiligheid aan de uniforme veiligheidsregels voor veilig bankieren.

Meld incidenten direct aan ons en volg onze aanwijzingen op

U meldt het ons direct telefonisch als u vermoedt dat de veiligheid van MijnWUB en de MijnWUB App niet meer zeker is. Doet u dat in ieder geval in deze situaties:

Als wij u aanwijzingen geven, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Wij zullen nooit vragen om uw wachtwoord.

Beschikbaarheid MijnWUB

WestlandUtrecht Bank streeft er naar om MijnWUB en de MijnWUB App goed te laten functioneren maar storingen en onderbrekingen kunnen voorkomen.

Aansprakelijkheid en schadebeperking

U gebruikt MijnWUB en/of de MijnWUB App voor eigen rekening en risico. Als er een storing en/of onderbreking is, neemt WestlandUtrecht Bank redelijke maatregelen om deze te verhelpen. WestlandUtrecht Bank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van MijnWUB of de MijnWUB App, vertragingen in de oproepbaarheid van de dienstverlening via MijnWUB of de MijnWUB App en ter zake van onjuistheden in opgevraagde informatie en/of berekeningen.

WestlandUtrecht Bank is, voor zover dat niet al uit de wet voortvloeit, ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

WestlandUtrecht Bank is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat u WestlandUtrecht Bank onvolledige, onjuiste en/of onvoldoende gedetailleerde informatie heeft verstrekt.

Als u schade leidt, moet u zo snel mogelijk alle redelijke maatregelen nemen om de schade te beperken.

Wijziging gebruikersvoorwaarden

Wij mogen deze voorwaarden wijzigen. Bij een wijziging informeren wij u per e-mail minimaal 2 maanden van tevoren. Als u het niet eens bent met die verandering kunt u uw Account beëindigen.

Hoe kunt u MijnWUB beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot MijnWUB? U kunt MijnWUB zelf beëindigen als u ingelogd bent door onder ‘Mijn gegevens’ te kiezen voor ‘Verwijder mijn account’.

Beëindigen/Blokkeren door WestlandUtrecht Bank

WestlandUtrecht Bank is bevoegd uw toegang tot MijnWUB en/of de MijnWUB App direct te beëindigen of te blokkeren. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

WestlandUtrecht Bank kan op ieder moment besluiten om MijnWUB en/of de MijnWUB App niet langer aan te bieden. Daarbij houdt WestlandUtrecht Bank in redelijkheid rekening met uw belangen.

Deblokkeren account

Om een Account te deblokkeren kunt u contact met ons opnemen.

Waar kunt u vragen of suggesties over MijnWUB of de MijnWUB App indienen?

Heeft u vragen of komt u ergens niet uit? Dan kunt u contact met ons opnemen. In MijnWUB en de MijnWUB App kunt u ons ook direct een mail sturen als u ingelogd bent via de link ‘Contact’ onderaan de pagina.

Wij vinden uw mening belangrijk. Via de link ‘Contact’ onderaan de pagina kunt u als u ingelogd bent onder de optie ‘suggesties’ een beoordeling of suggestie indienen.

Hoe kan ik een klacht indienen over MijnWUB of de MijnWUB App?

U kunt een klacht indienen via onze website, per mail, de App of via de post, uiteraard mag u uw klacht ook telefonisch kenbaar maken. De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is via ons contactformulier.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.