Gebruiksvoorwaarden MijnWUB

Gebruiksvoorwaarden MijnWUB

Versie 2.0 ingangsdatum 1 november 2020

MijnWUB is de online omgeving waarin u met ons kunt communiceren over uw hypothecaire lening bij WU Bank. Voor het gebruik van MijnWUB heeft u toegang tot internet, een emailadres en een mobiele telefoon met een Nederlands nummer nodig.

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Account: uw online omgeving binnen MijnWUB voor het inzien en beheren van uw lening(en) bij WU Bank. Er is per lening één Account beschikbaar voor elke schuldenaar. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te delen met anderen;
  2. Toegangscode: de code die u per brief wordt verstrekt;
  3. E-mailadres: het e-mailadres dat u opgeeft bij het aanmaken van uw Account. Aan ieder account kan maximaal één e-mailadres gekoppeld zijn, wat tevens dient als Gebruikersnaam. Wij sturen e-mail berichten naar het laatst bekende door u opgegeven e-mailadres;
  4. Gebruikersnaam: uw e-mailadres;
  5. Gebruiksvoorwaarden: deze overeenkomst over het gebruik van MijnWUB tussen u en WU Bank;
  6. MijnWUB: de elektronische dienstverlening door WU Bank beschikbaar gesteld aan u via https://wub.mijnhypotheekonline.nl;
  7. SMS code: om in te kunnen loggen in MijnWUB is extra verificatie nodig. Deze extra verificatie vindt plaats via een SMS inlogcode op uw mobiele telefoon;
  8. Wachtwoord: een door u zelf te bedenken, persoonlijk wachtwoord;
  9. WU Bank: ING Bank N.V. handelend onder de naam WestlandUtrecht Bank;

Over de Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de al tussen u en ons bestaande overeenkomsten en maken daar een onlosmakelijk deel van uit. De bepalingen uit die overeenkomsten hebben voorrang op de Gebruiksvoorwaarden. Door uw Account aan te maken gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 november 2020 en vervangt alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst voor het gebruik van MijnWUB geldt totdat die door u of door ons wordt beëindigd.

Waarvoor gebruikt u MijnWUB?

Met MijnWUB heeft u online toegang tot uw persoonlijke leninggegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren. In MijnWUB kunt u onder andere:

MijnWUB wordt door ons continu verbeterd en verder uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Hierdoor kunt u straks nog meer wijzigingen doorvoeren en heeft u nog beter inzicht in uw situatie.

Hoe maakt u een MijnWUB account aan?

U ontvangt per brief een Toegangscode. U gaat vervolgens naar de website om uw Account aan te maken. Bij het aanmaken van uw Account vragen wij u om uw e-mailadres en het nummer van uw mobiele telefoon. Verder stellen wij u een vraag die wij alleen voor verificatiedoeleinden gebruiken. Uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer gebruikt u vervolgens om in te loggen op MijnWUB. We voegen uw e-mailadres en telefoonnummer toe aan de bij ons bekende contactgegevens.

Hoe kunt u uw Wachtwoord wijzigen?

Bij het aanmaken van uw MijnWUB account moet u een Wachtwoord opgeven. Als u op een later moment uw Wachtwoord wilt wijzigen, sturen wij u na verificatie van uw e-mailadres een code toe per SMS of een link toe per e-mail om uw wachtwoord opnieuw in te kunnen stellen

Hoe kunt u wijzigingen indienen via MijnWUB?

MijnWUB biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te voeren. Voor het indienen van wijzigingen wordt uitgegaan van tijdszone Central European Time (CET).

Als u een wijziging hebt bevestigd in MijnWUB wordt deze door ons in behandeling genomen. Er kan vertraging in de verwerking ontstaan, waardoor mutaties op een later moment pas zichtbaar zijn in MijnWUB.

U ontvangt na het doorvoeren van wijzigingen altijd een schriftelijke bevestiging. U dient deze schriftelijke bevestiging (met alle schuldenaren) te controleren. Als deze niet juist is, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te opnemen.

Wilt u gegevens wijzigen, die (nog) niet beschikbaar zijn in MijnWUB, dan kunt u contact met ons opnemen.

Let op als u niet de enige schuldenaar bent!

Bij een lening kan er sprake zijn van meerdere schuldenaren. Dat betekent dat als u via MijnWUB een wijziging doorgeeft, u dat ook doet namens de andere schuldenaren. Zij moeten het daar uiteraard wel mee eens zijn voordat u de wijziging doorgeeft. Dit zal ter bevestiging in het scherm worden gevraagd.

Juistheid van gegevens

Uitkomsten van berekeningen via MijnWUB kunnen door allerlei factoren worden beïnvloed en zijn dus niet meer dan een indicatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Downloaden van documenten

In MijnWUB kunt u onder de tab ‘Documenten’ belangrijke documenten zoals uw jaaropgave downloaden.

Kosten

WU Bank rekent u geen kosten voor het gebruik van MijnWUB. Wel betaalt u uw gebruikelijke telefoonkosten en/of de kosten van uw internetprovider. Voor het doorvoeren van wijzigingen op uw lening gelden de door WU Bank vastgestelde tarieven. Deze zijn gelijk aan de tarieven voor wijzigingen die u niet via MijnWUB indient.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

WU Bank hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. WU Bank is onderdeel van ING Bank N.V. Daarom is het privacy statement van ING van toepassing. Hierin leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Veilig bankieren is ook uw verantwoordelijkheid!

Houdt u bij het gebruik van MijnWUB voor uw eigen veiligheid aan de uniforme veiligheidsregels voor veilig bankieren.

Meld incidenten direct aan ons en volg onze aanwijzingen op

U meldt het ons direct telefonisch als u vermoedt dat de veiligheid van MijnWUB niet meer zeker is. Doet u dat in ieder geval in deze situaties:

Als wij u aanwijzingen geven, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Wij zullen nooit vragen om uw wachtwoord.

Beschikbaarheid MijnWUB

WU Bank streeft er naar om MijnWUB goed te laten functioneren maar storingen en onderbrekingen kunnen voorkomen.

Aansprakelijkheid en schadebeperking

U gebruikt MijnWUB voor eigen rekening en risico. Als er een storing en/of onderbreking is, neemt WU Bank redelijke maatregelen om deze te verhelpen. WU Bank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van MijnWUB, vertragingen in de oproepbaarheid van de dienstverlening via Mijn WUB en ter zake van onjuistheden in opgevraagde informatie en/of berekeningen.

WU Bank is, voor zover dat niet al uit de wet voortvloeit, ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

WU Bank is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat u WU Bank onvolledige, onjuiste en/of onvoldoende gedetailleerde informatie heeft verstrekt.

Als u schade leidt, moet u zo snel mogelijk alle redelijke maatregelen nemen om de schade te beperken.

Wijziging Gebruiksvoorwaarden

Wij mogen deze voorwaarden wijzigen. Bij een wijziging informeren wij u per e-mail minimaal 2 maanden van tevoren. U wordt dan opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden als u weer inlogt op uw Account. Als u het niet eens bent met die verandering wordt uw Account geblokkeerd.

Hoe kunt u MijnWUB beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot MijnWUB? U kunt MijnWUB zelf beëindigen als u ingelogd bent door onder ‘Mijn gegevens’ te kiezen voor ‘Verwijder mijn account’.

Beëindigen/Blokkeren door WU Bank

WU Bank is bevoegd uw toegang tot MijnWUB direct te beëindigen of te blokkeren. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Om een Account te deblokkeren kunt u contact met ons opnemen.

Waar kunt u vragen of suggesties over MijnWUB indienen?

Heeft u vragen of komt u ergens niet uit? Dan kunt u contact met ons opnemen. In MijnWUB kunt u ons ook direct een mail sturen als u ingelogd bent via de link ‘Contact´ onderaan de pagina.

Wij vinden uw mening belangrijk. Via de link ‘Contact’ onderaan de pagina kunt u als u ingelogd bent onder de optie ‘suggesties’ een beoordeling of suggestie indienen.

Hoe kan ik een klacht indienen over MijnWUB?

U kunt een klacht indienen via onze website, per mail of via de post, uiteraard mag u uw klacht ook telefonisch kenbaar maken. De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is via ons contactformulier.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.